تخلیه خانه برای انجام عملیات بازسازی خانه

چرا بازسازی بدون تخلیه خانه امکان پذیر نیست؟ اول این دو تا اتاق خواب را…